ગુલદસ્તા – ભાગ ૨

[English] વરતેજ ગામમાંથી બહાર નીકળતાંજ ખાસ્સો અડધો કલાક બરબાદ થઇ ગયો. એક તો આવું બધું ન બનવાનું બની ગયું અને ઉપરથી આ તાડ જેવી નીરવ નામની મૂર્તિ સાથે સફર ! “અરે તારી ની…” રાજેશ બોલી પડ્યો. “કાંઈ તકલીફ છે ભાઈ? ” હમ સફર નીરવે સૌજન્ય દાખવ્યું. “ના રે, આ વાળું ટાણે ગાડી ચલાવવી એટલે … … More ગુલદસ્તા – ભાગ ૨

Guldasta – Part 2

[ગુજરાતી] By the time Rajesh’ beloved Skoda hit the outskirts of Vartej, as much as thirty valuable minutes were lost since he entered the village. The turn of events hadn’t exactly been exhilarating, and now he had this gawky character Nirav for company! “Shi…” he almost muttered aloud. “Any problem, bhai?” volunteered the gawky one. … More Guldasta – Part 2