અરે સાંભળો છો? હું બદલાઈ રહ્યો છું

ભલા માણસ, કોઈ ગેર સમજ થાય તમને

ઉમર મને ખાઈ નથી ગઈ

હું ઉમર ને પચાવી ગયો છું

હિમ્મત થી કદમ માંડતો હું

બે સાબૂત આંખો હજી કહે

વિશ્વ કેટલું સુંદર છે?

પ્રસારેલા મારા હાથ આવકારે

આવનાર સમય ને, કેટલાં વર્ષો?

હવે કોને પડી છે એની?

અરે સાંભળો છો? હું બદલાઈ રહ્યો છું

વર્ષો થી સંઘરેલી ગ્રંથિઓને ફગાવું

તાજી હવા થી જીવન ભરી દઉં

દૈવી રાગિણીઓ અનુભવું

આવતા જતા સર્વે ને કહું કે

તમારું ભાગ્ય તમે જાતેજ લખી  શકો છો


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s