અજબ ની દ્વિધા / Dilemma invisible

અજબ ની દ્વિધા

આજે કાંઈ લખવું નથી, મૂડ નથી ,
એમ કહેતા આટલું લખાઈ ગયું
કારણ? મનમાં રાખવું નહિ,
એવું સુજ્ઞ વાચકો કહી ગયા
સમજી જજો આ કલમ વિના
લખ્યું છે, અદ્રશ્ય આંગળીઓથી

Dilemma invisible

In no mood to write anything today
But ended up writing these line anyhow
As Readers complain I keep 
a lot; close to my chest, 
Can you read what I managed 
to write without a pen? Letting
my invisible fingers do the talking

 

 


One thought on “અજબ ની દ્વિધા / Dilemma invisible

  1. Not yet learned Gujarati. The best way they say to learn a new language is to find a girlfriend who speaks that. No luck in that

Leave a Reply