મોહનિયાનું ચસ્કી ગયું કે કેમ?

‘મેરબાઈ ની દેહરી’ના પૂજારીના છોકરાની આ દિલચસ્પ કથા હવે તમારા પ્રિય વર્તમાનપત્ર ‘અટલ સવેરા’ માં – આવતી કાલ થી પ્રસિદ્ધ થાય છે. બધા સંવાદો આપણી તળપદી બોલી માં ….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s