મોહનિયાનું ચસ્કી ગયું કે કેમ?

‘મેરબાઈ ની દેહરી’ના પૂજારીના છોકરાની આ દિલચસ્પ કથા હવે તમારા પ્રિય વર્તમાનપત્ર ‘અટલ સવેરા’ માં – આવતી કાલ થી પ્રસિદ્ધ થાય છે. બધા સંવાદો આપણી તળપદી બોલી માં ….


Leave a Reply