સ્મૃતિને ઢંઢોળું બેગ બિસ્તરા ખોલતાં (બંધ સામાન ખોલતાં) Unpacking memories

વીત્યાં થોડા વરસ અહીં.                                                  I had moved to this place long ago નવા ઘેર આવ્યાને, પરંતુ.                                … More સ્મૃતિને ઢંઢોળું બેગ બિસ્તરા ખોલતાં (બંધ સામાન ખોલતાં) Unpacking memories