સ્મૃતિને ઢંઢોળું બેગ બિસ્તરા ખોલતાં (બંધ સામાન ખોલતાં) Unpacking memories

વીત્યાં થોડા વરસ અહીં.                                                  I had moved to this place long ago

નવા ઘેર આવ્યાને, પરંતુ.                                                  The memories still packed, so tightly
                                                                                 

સ્મૃતિના તાળાં ખોલવા?                                                   that I dared not unpack, lest the floods
                                                                                 

 મીઠી યાદો સરી પડે તો ?                                                should sweep me back to the halcyon days

 તોળાઈ રહ્યો અંતર આવેગ                                              But unpack I had to,
  

સામાન ખોલો- મન કહે, હાથ                                             to ward off impending implosion, choking me.

  ધ્રુજતા, એની ભીની આંખો                                              The trembling hands, the moist eyes

  તાકી રહી  મને શરારત ભરી                                            Of hers, staring at me, mischievously

                                                                            
  “તું એમ પહેલો કેમ જાય જોઉં                                          “I told you, I won’t let you go first

   તો ખરી? લેડિઝ ફર્સ્ટ ખરું?”                                          ladies always first, you insisted” ,

   બાંધના દરવાજા ખૂલ્યા, જયાં                                          Alas, The floodgates opened furiously

   પૂછવા ગયો, “સાથે જઈએ?”                                        “But couldn’t we go together?

   દૂર અગણિત અશ્રુબિંદુઓથી                                          Beyond the Rainbow formed in

   રચાયું એક નવલું મેઘ ધનુષ                                            The tear sized droplets of hundreds

   અણદીઠા રંગોથી સજાયેલું,                                            Of hues and colours that sounded

   અશ્રૂત કર્ણપ્રિય દિવ્ય સંગીત.                                         The divine melodies unheard

  પેલે પાર મરક્તી એની આંખો.                                        Look, her mischievous eyes smiling


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s