સિન્ડ્રેલાનીવાર્તા

Posted on March 24, 2019 by Rajendra Naik પ્રખ્યાત અસ્તિત્વવાદી લેખક ફ્રાન્ઝ કાફકાએ કહ્યું છે કે ” “Everything that you love, you will eventually lose, but in the end, love will return in a different form”. અર્થાત ” જેને તમે પ્રેમ કરો છો એ તો નિશ્ચિત રીતે ખોવાઈ જવાનું છે પણ છેવટે કોઈ બીજા સ્વરૂપે … More સિન્ડ્રેલાનીવાર્તા

The Sangeet Sammelan

The auditorium situated in the posh locality of the city was gradually getting filled.  “Hey, Mohanbhai, what a pleasant surprise? You? Attending the classical program today?” “Actually, I was visiting my brother-in-law, Ramesh Rathod, here and he insisted that I come along. He is very much into music, you know” Mohanbhai smiled. “Oh, how nice? … More The Sangeet Sammelan

ફેઈસબુક – એકવાર્તા

Originally Posted on May 1, 2018 ભાગ ૧ કોણ જાણે કેમ પણ આજે કોલેજ કેન્ટીન  સાવ ખાલી ખાલી લાગતી હતી. પેલા કિચનમાંથી સરસ મઝાના સમોસાની સોડમ જો કે આવતી હતી. પણ આપણી ચુલબુલી માધવી કાંઈ ખરાબ મિજાજ માં હતી. વળી કોલેજના કલાસ માં પેલો વિચિત્ર જીન્સ પહેરી  આવેલો લેક્ચરર પાછો અર્થહીન જોક્સ માર્યા કરતો હતો … More ફેઈસબુક – એકવાર્તા