ટવીકી નામે એક ચકલીની ડાયરીમાંથી ટપકાવેલ કથા

The Diary of Tweaky – the sparrow નામની એક અનોખી ઈંગ્લીશ કથાનું ગુજરાતીમાં જાતે કરેલું રૂપાંતર કેવું લાગે છે તે કહેશો? હવે એ જ કથા તમને અહીં કહી પણ સંભળાવું છું. આ તો કથાના પહેલા બે ત્રણ ફકરાઓ છે. જો તમને ગમે તો પૂરું રૂપાંતર કરી નાખું. કથા છે એક ટવીકી નામની ચકલીની જે સામે … More ટવીકી નામે એક ચકલીની ડાયરીમાંથી ટપકાવેલ કથા

Shree Krishna Govind Dhoon

प्रिय वाचक गण, ये मनमोहक रचना मैंने यहाँ प्रथम तरंग पर बजायी हैआप भी मेरे साथ सुरमें सुर मिला कर गायेंगे? श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी,हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥हे नाथ नारायण…॥पितु मात स्वामी, सखा हमारे,हे नाथ नारायण वासुदेवा ॥हे नाथ नारायण…॥॥ श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी…॥ बंदी गृह के, तुम अवतारीकही जन्मे, कही पले … More Shree Krishna Govind Dhoon