મોજે પલસાણા        Dec 15, 2021                  Post Palsana 

Episode 2     December 15, 2021 For Gujarati text please scroll down to the end of English text ગુજરાતીમાં વાંચવા ઈંગ્લીશ ટેક્સ્ટ પૂરી થાય ત્યાં સુધી નીચે સ્ક્રોલ કરો Which Palsana? Or Palisana? Our Extra Innings senior resort proudly belongs to Palsana but , having been labelled as ‘Vruddhashram’, it is still a bit … More મોજે પલસાણા        Dec 15, 2021                  Post Palsana