ડાયરી – ટવીકી નામની ચકલીની -પ્રયોગ નંબર ૨

The English version of this ‘ The Diary of Tweaky – the sparrow ‘ will appear on my blog shortly કલ્પનાની પાંખે ઘડાયેલી કથાનો એક નવીન પ્રયોગ નંબર ૧ મેં અહીં રજુ કર્યો હતો. આ પ્રયોગને આગળ વધારીને ટેક્નિકલી વધુ નક્કર સ્વરૂપ આપવાને હવે હું સમર્થ થયો છું. -પ્રયોગ નંબર ૨. કથાને સ્વમુખે વર્ણન સાથે … More ડાયરી – ટવીકી નામની ચકલીની -પ્રયોગ નંબર ૨