મોજે પલસાણા Post Palsana Episode 3 January 11, 2022

For the English version of the story please scroll down to the end of the Gujarati version below મથામણ પા કિલો મેથીની એક્સટ્રા ઇંનિંગ્ઝના રહીશો માટે આ અઠવાડિયું જરા ભારે રહ્યું , એટલેકે હાલ શિયાળાનું સૌથી ઠંડુ વીક.નીકળી પડ્યા થોડા બહાદુર મારા મિત્રો, ભારી ભારી બ્રાન્ડના સ્વેટર, માથે મંકી કેપ વિગેરે બધું ચડાવીને.હું પણ નીકળી … More મોજે પલસાણા Post Palsana Episode 3 January 11, 2022