મોજે પલસાણા – પલસાણામાં શોપિંગની અદકેરી મઝા:           Post Palsana Episode 5 A bull in a china shop at Palsana? 

For the English version please scroll down મણકો ૫  – Episode 5 February 27, 2022 બાળક તો ભગવાનનું સ્વરૂપ છે આ ખરેખર સાચો વિડિઓ છે કે ફેઇક? પલસાણામાં શોપિંગની  મઝા. તમે આવો તો ખરા ?  એની હિંમત તો જુઓ? તમને એમ થતું હશે કે આ વિડિઓ ઉતારવાને બદલે મેં એને રોક્યો કેમ નહિ? વિચારો , … More મોજે પલસાણા – પલસાણામાં શોપિંગની અદકેરી મઝા:           Post Palsana Episode 5 A bull in a china shop at Palsana?