મોજે પલસાણા મણકો ૫  ફેબ્રુઆરી ૨૪, ૨૦૨૨ Post Palsana

The English version is just after the Gujarati version સહજ આત્મ અનુભૂતિનો ચમત્કાર ભાગ ૧  ચાલો મને પૂછીજ લેવા દો. તમે કદી તમારી જાત ને એટલે કે ખુદ ને તદ્દન વાહિયાત  સવાલ કર્યો છે?  ‘હું કોણ છું? મારા જીવનનો શો અર્થ છે? હાલ હુ  શું કરી રહ્યો છે? હું  ક્યાં જઈ રહ્યો છે? ‘ પરકાયા … More મોજે પલસાણા મણકો ૫  ફેબ્રુઆરી ૨૪, ૨૦૨૨ Post Palsana