આપનાં સૂચન / પ્રતિભાવ આપશો? May I have your suggestion/response?

Scroll down for the English Text ૧૭૩ પાનામાં લખાયેલી આ નવલકથા મારો એક વધુ નવતર પ્રયોગ છે. ૨૦૧૬ થી લઈને આજ સુધીની મારી वाङ्मय ની નિરંતર  યાત્રા અલગ અલગ શૈલીમાં ખેડી  છે.  એનો અફસોસ કરવો કે જસ્ન મનાવવો? સાહિત્ય જગતના પ્રતિષ્ઠિત મહાનુભાવો મારી સાથે એક વાતમાં સંમત છે કે પોતાના અસ્તિત્વમાંથી બહાર નીકળવાને ઉછળી રહેલી … More આપનાં સૂચન / પ્રતિભાવ આપશો? May I have your suggestion/response?