ડાઉન અન્ડર  Down Under

For English text scroll down

ઓસ્ટ્રેલિયા આવ્યો, સૌએ  કીધું’તું

ડાઉન અન્ડર,ડાઉન અન્ડર ત્યાં બધું

સૌનાં  માથે ઉપર, પગ,નીચે- ઊંધું ચત્તું

ડુંગરાની ટોચ નીચે હશે

નદીઓ ઉપર વહેતી  હશે 

મૂળિયાં ઝાડનાં આભે ચડે

પણ મને તો લાગ્યું બધું સીધું એમ જ

ચીલાચાલુ આપણે ત્યાં હોય  તેમ જ

વિસ્મયની કોઈ હદ હોય કે નહિ ?

જોયું તો હું જ જતો હતો ઊંધો કહીં

‘ડેડી શું કરો છો ,હલાવો કેમ પગ?’

માળું સપનું આતો દીકરી જરા સમજ

———————-

Going to Australia? Blunder!

Down under down under

Men staggering, legs asunder

Upside down, mate-no wonder

Hills point down, river flow up

Now worries – all messed up

Surprise surprise, all normal

Just like back home formal

Felt my legs flailing in air

‘Daddy, what’s the matter?

Kicking your legs on couch?’

Oh dear, a funny dream, Ouch


4 thoughts on “ડાઉન અન્ડર  Down Under

    1. It is just a hilarious take on common perception about Australia. Saints say that we are all living in some sort of dream on earth, ‘Ishvar ni Maya!’

Leave a Reply to Rajen DesaiCancel reply