સાંભળ્યું? નવેમ્બર ૧૯ પુરુષોનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ તરીકે ઉજવાય છે!

અરે  વાહ ! મારા  જન્મદિવસની  પૂર્વ  સંધ્યાએ  દુનિયાના  ભાયડાઓ  મળીને  ઉત્સવમનાવે ? કોઈ  ફરિશતાના  આવવાની  રાહ  જુએ  કે  શું ? ( ભાઈ  મજાક  છે  ). અડધે  અડધું  વિશ્વ  થયું    તોહવે  આનાથી  વધુ  આનંદ  હોઈ  શકે  ખરો

પણ  ઉભા  રહેજોપેલા  બાકીના  અડધા  વિશ્વનું  શુંભાઈ,   લોકોને  એમનોઆંતર  રાષ્ર્ટીય  મહિલા  દિવસ  હોય  કે  નહિ ? રાજેન  ભાઈ  જરા  સમજા  કરો. એમનો  શુભ  દિવસ  છે  માર્ચ  ભાયડાઓ  કરતાં  પૂરા  ૨૫૬  દિવસ  આગળ. સજોડે  કદમ  મિલાવી  શકતા  નથી  તમે  ભાયડાઓ –  પછાતના  પછાત  રહી  ગયા, ભોટ

  માર્ચ    નો  પણ  રસપ્રદ  ઇતિહાસ  છે૧૯૧૪  ના  માર્ચની    તારીખેમહિલાઓએસિલિવિયા  પૅકહર્સ્ટની  આગેવાની  હેઠળ   લંડનમાં  જબરજસ્ત  કૂચઆયોજી  હતી  જેને  કારણે  સિલિવિયા  બેનને  જેલમાં  પણ  જવું  પડ્યું  હતુંરેલી  આયોજાઇ  હતી  મહિલાઓના  મતાધિકાર  માટેપુરુષોએ  મતાધિકાર  માટે  આવુંઆંદોલન  કરવું  પડ્યું     હતુંએમને  તો  લાડવો  હાથમાં  મળી  ગયોઆપ્યોકોણેપુરુષોએબીજા  કોણે ?

તો  હું  હવે  મારા  આવતી  કાલનો   જન્મદિવસ  ઉજવવાની  તૈયારી  કરૂં ?


Leave a Reply