ડાયરી ટવીકી નામે ચકલીની – ઉપસંહાર 

ટવીકીનું પુનરાગમન – નિર્વાણ રાત્રી  તે પૂનમની રાત્રી, ટવીકીનો અધખુલી બારીમાંથી રાજના ભેંકાર રૂમમાં ગભરાતા  મને પ્રવેશ – જુએ છે રાજ અને સુંદર સ્ત્રીના ફોટાને આવરી લેતો, સૂકાઈ ગયેલાં ફૂલોનો હાર,થોડાં  ફૂલો તો ખેર સુકાઈને ખરી પડયા હતા, પેલા ધૂપની રાખ સાથે ઘોળાઇને, અને જેને ટવીકી જોતાં ધરાતી ન હતી એ રાજ હવે સપાટ ફોટામાં! પણ કપાળ … More ડાયરી ટવીકી નામે ચકલીની – ઉપસંહાર