રાગ તરંગ બીજો મણકો-Raga Tarang Episode 2

રાગ તરંગ નો બીજો મણકો ; અહેસાન તેરા હોગા મુઝ પર. મિત્રો, રાગ તરંગ શ્રેણી નો બીજો મણકો  આપ સૌ સમક્ષ રજુ કરતા આનંદની લાગણી થાય એ સ્વાભાવિક છે પણ જે રીતે મારા subscribers સિંહ કૂદકો મારીને ૪૮૦ થી ૫૮૮ પહોંચી ગયા એથી અતિશય આનંદ થાય છે. બીજા મણકામાં ‘અહેસાન તેરા હોગા મુઝ પર..’ એ યમન … More રાગ તરંગ બીજો મણકો-Raga Tarang Episode 2