વિશ્વ કવિતા દિવસ માર્ચ ૨૧, ૨૦૨૩ Always be a poet, even in prose

વિશ્વ કવિતા દિવસની પહેલાં છે ‘વિશ્વ ચકલી દિવસ’! એટલે માર્ચ ૨૦ શેરડી વાડી છેડે જ્યાં ચંપો ઝૂલેએક ટ્વિકી નામે નાની ચકલી ખેલેઅડોઅડ સામે ખડી એક ઇમારતવસે એક પુરુષ ધોળા જેના વાળબારીએ ઉભો સાંભળે ગાન મધુરપક્ષીઓના તહીં ઝૂલતા વાયર પરજુએ કદી દૂરબીન લઇ મારી સમક્ષગમે મને એ, શું જોયા કરૂં અનિમેષપાપા કહે એમ ટીકી ને નં … More વિશ્વ કવિતા દિવસ માર્ચ ૨૧, ૨૦૨૩ Always be a poet, even in prose