ભૈલા, શું લખ લખ કર્યે રાખેછ?

ત્રણ વર્ષમાં ત્રણ પુસ્તકો લખીને હું જાણે ધરાયો ન હોઉં તેમ નવી નવલકથા લખવા બેસી ગયો, અને વળી પૂરો જન્મ લે એ પહેલા નામ કારણ પણ થઇ ગયું – ‘બહુરૂપી – વેશપલટાનો કસબી’!હવે મારો એક લંગોટિયો દોસ્ત સલાહ આપે – તે આપેજ ને?‘ ભૈલા, શું લખ લખ કર્યે રાખેછ? ઘડપણમાં ઝીંદગીને જરા જીવીલે ને? શું … More ભૈલા, શું લખ લખ કર્યે રાખેછ?

Why write a book?

As if authoring three books in as many years wasn’t enough, I have embarked on my next novel already christened prematurely as ‘Bahuroopi – the Mater Disguiser’. My childhood friend gives a sane advice, ‘ Rajen, what will you achieve by wasting your time in writing a novel that no one will read other than … More Why write a book?