મારો લેખ નવનીત સમર્પણ સામાયિકમાં- My article appears in Navneet Samarpan magazine

શુભેચ્છકો, , મારો લેખ નવનીત સમર્પણ સામાયિકમાં માં સરસ્વતીનાં અસીમ આશીર્વાદ અને આપ જેવા સહૃદયી મિત્રોના સથવારે આજે મારો પ્રથમ લેખ નવનીત સમર્પણ જેવા ગુજરાતી ભાષાના સુવિખ્યાત સામાયિકમાં પ્રસિદ્ધ થયો છે ( પાનાં નંબર ૪૭ થી ૫૧). પૂજ્ય ગુરુજીનું ઋણ ચૂકવવાનો આ મોકો મળ્યો એ મારે માટે મહત્વની બાબત છે.આ સમાચાર સંગીતનાં અભ્યાસુઓ તેમજ ચાહક … More મારો લેખ નવનીત સમર્પણ સામાયિકમાં- My article appears in Navneet Samarpan magazine