સિન્ડ્રેલાની વાર્તા

પ્રખ્યાત અસ્તિત્વવાદી લેખક ફ્રાન્ઝ કાફકાએ કહ્યું છે કે ” “Everything that you love, you will eventually lose, but in the end, love will return in a different form”. અર્થાત ” જેને તમે પ્રેમ કરો છો એ તો નિશ્ચિત રીતે ખોવાઈ જવાનું છે પણ છેવટે કોઈ બીજા સ્વરૂપે પાછું મળી જશે” અસ્તિત્વવાદ કહે છે કે મનુષ્ય … More સિન્ડ્રેલાની વાર્તા

The Cinderella story

Franz Kafka, the celebrated existentialist novelist, wrote “Everything that you love, you will eventually lose, but in the end, love will return in a different form”. Existentialism outlines man’s loneliness in the Universe. It laments the obvious fact that human life is remorselessly becoming more and more complicated and too impersonal. Back in the good … More The Cinderella story

Melody of Golden Jubilee of IIT graduating class of 1969

Friends, The dictionary defines bliss as ‘a state of happiness, oblivious of everything around us”. When we were young (much younger than today) we tended to experience bliss in all sorts of activities around us. My forays into music can only be termed as providential but we have very little time today to understand why … More Melody of Golden Jubilee of IIT graduating class of 1969

The Facebook Story Part 2: The Hunter and the Hunted

Read: The Facebook Story Part 1 This is a work of entertainment fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the products of the author’s imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Time is the greatest of the healers. … More The Facebook Story Part 2: The Hunter and the Hunted