અરે સાંભળો છો? હું બદલાઈ રહ્યો છું

ભલા માણસ, કોઈ ગેર સમજ ન થાય તમને ઉમર મને ખાઈ નથી ગઈ હું ઉમર ને પચાવી ગયો છું હિમ્મત થી કદમ માંડતો હું બે સાબૂત આંખો હજી કહે વિશ્વ કેટલું સુંદર છે? પ્રસારેલા મારા હાથ આવકારે આવનાર સમય ને, કેટલાં વર્ષો? હવે કોને પડી છે એની? અરે સાંભળો છો? હું બદલાઈ રહ્યો છું વર્ષો … More અરે સાંભળો છો? હું બદલાઈ રહ્યો છું

Monk in waiting

  Gather a dozen ex IITians for a tour of the mountains and you have a potent mixture of boisterous guys with their spouses in tow, a scene that would make Govindas on a matka breaking spree look like a silent procession. With Arun Joshi as the ‘Schoolmaster’ who will not tolerate any nonsense, the … More Monk in waiting

સ્વના લેખ જાતેજ નિત લખું

ફલાણી ફલાણી તારીખે મારો જન્મ દિવસ છે, સાચું જ હશે, સ્કુલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ કહે છે; કો’ જાણતલ જોશીએ કુંડળી ચીતરી, એક નવી નકોર પોથીમાં જ તો વળી. બાળક લાં….બુ … જીવશે, અને ખૂબ ખૂબ ભણશે, પૈસો તો પુષ્કળ લખાવીને આવ્યો છે, અને, માબાપનું નામ ઉજાળશે એવું છે. અરે કાઇંક બાબાના સ્વભાવ બાબત? કેમ કપાળમાં કરચલી … More સ્વના લેખ જાતેજ નિત લખું