પ્રકરણ ૩: ભીખુ નો આત્મ વિશ્વાસ જાગે છે:

સરભોણનો બસ ડીપો ઘરથી નજીક હતો અને રોજ બસ પકડવા આવતા જતા લોકોને જોઈ નાનો    ભીખુ બોલી ઉઠતો ” માં, આપણે બધાને લેવા મૂકવા જવાનું તે આપણે કે દાડે બસમાં જવાના?” ખરેખર, આજે રોજ કરતાં બસ ડીપો કૈંક જુદો લાગતો હતો – જાતે બસમાં જવાના હતા તે? રોજ તો જ્યારે ક્યાંક જવું હોય તો … More પ્રકરણ ૩: ભીખુ નો આત્મ વિશ્વાસ જાગે છે:

ભીખુ પ્રકરણ ૨: માં દીકરો મુંબઈ ની સફરે:

પૂરા પાંચ વર્ષ બાદ…… જમના માં આજે રાજીની  રેડ હતી. કેમ ન હોય? ભીખુ મેટ્રિકની  પરીક્ષામાં પહેલે નંબરે પાસ થયો. ખૂબ જીવજે દીકરા,  તેં આપણા કૂળ નું નામ ઉજાળ્યું. ભીખુએ પણ તબિયતે હવે જરા કાઠું કાઢ્યું – પાતળો એવો જ પણ મૂછ નો દોરો એને એક નવી છાપ આપતો  હતો . જરાક માં હોઠ હસું … More ભીખુ પ્રકરણ ૨: માં દીકરો મુંબઈ ની સફરે:

Bhikhu:  Chapter 2: The mother-son duo prepares for a rail journey

5 years later….  Jamna was on cloud 9 that day. Her Bhikhu came first in the school in the matriculate examination. Bhikhu was now a young boy with a ready smile. He was still a wiry thin boy but the mustache that he had grown gave him the looks of an imposing personality. He was … More Bhikhu:  Chapter 2: The mother-son duo prepares for a rail journey