એક હતું જંગલ

Listen to the new audio file above with my music embedded in it. એ અચાનક જ આવી ચડતો. ઘણી વાર અમે બધા છોકરાઓ કમ્પાઉન્ડમાં લંગડી રમતા હોય ત્યાં પચાસ જાતના બિલ્લા લટકાવેલા કોટ પહેરેલો એ, પક્ષીઓના અવાજ મોં થી કાઢતો અંદર આવતો; પાછળ છોકરાંઓ નું ટોળું દોડે.હવે ખરી મઝા આવશે. “એ ભરત, એ નરેશ, એ … More એક હતું જંગલ