અજબ ની દ્વિધા / Dilemma invisible

અજબ ની દ્વિધા આજે કાંઈ લખવું નથી, મૂડ નથી , એમ કહેતા આટલું લખાઈ ગયું કારણ? મનમાં રાખવું નહિ, એવું સુજ્ઞ વાચકો કહી ગયા સમજી જજો આ કલમ વિના લખ્યું છે, અદ્રશ્ય આંગળીઓથી Dilemma invisible In no mood to write anything today But ended up writing these line anyhow As Readers complain I keep  a … More અજબ ની દ્વિધા / Dilemma invisible

Shall we learn, ever?

I am tempted to post this piece posted in October 2017 Gallivanting amidst ruins My footsteps sublimely disturb the eons gone by, Behold the future ruins of all grandiose monuments, The ear-splitting murmurs of ancient battles won and lost The cries of the vanquished The parade of the Victors, The history keeps repeating Fools hope … More Shall we learn, ever?