બળબળતા તાપમાં માવડીને તગારું ઊંચકી આપતી બાળા ને

દીકરી, આકરા  તાપમાં માવડીને સાથ? ના કોઈ તારું સપનું ? ન સમજાયું મને. દાઝતા તારા કોમળ હાથ બનાવશે આ રસ્તો પહોંચાડે અમીરો મહેલ સુધી? ઝળક્યું એક મધુર સ્મિત વદન પર પ્રસ્વેદ બિંદુઓમાં ચમકતું,  તરવર્યું; કોમળ હાથ તારો સરક્યો ઘડીક, હળવું હાસ્ય  માંનું “એ તો એમજ શીખાય, ભૂલો કરતાં કરતાં ને? જિંદગી છે લાંબી, ઊંચકશે  તું … More બળબળતા તાપમાં માવડીને તગારું ઊંચકી આપતી બાળા ને