નાનકડી ફૂકીએ ઉસ્તાદ ઈમરત ખાન ને સ્ટેજ છોડવા મજબૂર કર્યા? ભાગ બીજો અને છેલ્લો

(English version) કાર્યક્રમ શરુ થયો એટલે લાઈટો બંધ, આજુબાજુ અંધારું ઘોર. એકલા સ્ટેજ પર ઉસ્તાદ ઇમારત ખાનના ચહેરા પર નાના ચાંદરણા જેવી લાઈટ થઇ, શ્રોતાઓની નજર સ્ટેજ પર, હાલ્યા ચાલ્યા વગર ના પુતળાઓ જોઈ લો. નાના બાળકોને આવે વખતે ચોકલેટ, પાણી વગેરે ની માગણી કરવાનું અચૂક સૂઝે અને પછી માંડે રડવા. ફૂકીએ આવું કાઈંકર્યું? ના … More નાનકડી ફૂકીએ ઉસ્તાદ ઈમરત ખાન ને સ્ટેજ છોડવા મજબૂર કર્યા? ભાગ બીજો અને છેલ્લો

A Sitar on stage, and a baby in the audience… Part 2

(ગુજરાતી મા વાંચો) The dark auditorium, lifeless souls around, doing nothing but gazing at the stage, the lit-up stage – what would any child like Cookie do?  She would try to catch the attention of her mother or father or both and start crying, demanding a chocolate or an ice-cream, right? Wrong. Cookie, the daughter … More A Sitar on stage, and a baby in the audience… Part 2