અજબ ની દ્વિધા / Dilemma invisible

અજબ ની દ્વિધા આજે કાંઈ લખવું નથી, મૂડ નથી , એમ કહેતા આટલું લખાઈ ગયું કારણ? મનમાં રાખવું નહિ, એવું સુજ્ઞ વાચકો કહી ગયા સમજી જજો આ કલમ વિના લખ્યું છે, અદ્રશ્ય આંગળીઓથી Dilemma invisible In no mood to write anything today But ended up writing these line anyhow As Readers complain I keep  a … More અજબ ની દ્વિધા / Dilemma invisible