પ્રકરણ ૩: ભીખુ નો આત્મ વિશ્વાસ જાગે છે:

સરભોણનો બસ ડીપો ઘરથી નજીક હતો અને રોજ બસ પકડવા આવતા જતા લોકોને જોઈ નાનો    ભીખુ બોલી ઉઠતો ” માં, આપણે બધાને લેવા મૂકવા જવાનું તે આપણે કે દાડે બસમાં જવાના?” ખરેખર, આજે રોજ કરતાં બસ ડીપો કૈંક જુદો લાગતો હતો – જાતે બસમાં જવાના હતા તે? રોજ તો જ્યારે ક્યાંક જવું હોય તો … More પ્રકરણ ૩: ભીખુ નો આત્મ વિશ્વાસ જાગે છે: