ભીખુ: પ્રકરણ ૪ રેલ ગાડીની મઝા

તે જમાનામાં રેલવેની, ‘લોકલ‘ તરીકે ઓળખાતી ધીમી ગાડી; બીજી તે… ‘ફાસ‘ (હવેની સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસ) તરીકે ઓળખાતી. ઘણા કહેતાં કે “લોકલ માં જવું વધારે સારું. ઓછા પૈસા અને વધારે બેસવા મળે તે નફામાં. બધા સ્ટેશને ગાડી ઊભી રહે એટલે જોવાનું હો કેટલું ફાઈન? પાલઘરની માતબર ચા પીવા મળે, દહેણુંની દાળ – આહા હા!” ફાસ તો બો … More ભીખુ: પ્રકરણ ૪ રેલ ગાડીની મઝા